Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden InPrintMatter Online BV // KVK 91373670 //
Artikel 1. Algemeen
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en
overeenkomst tussen InPrintMatter Online BV, hierna te noemen: InPrintMatter, en een
Wederpartij waarop InPrintMatter deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor
zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten
met InPrintMatter, voor de uitvoering waarvan door InPrintMatter derden dienen te worden
betrokken.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Afwijkingen en/of aanvullingen op de Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend indien en
voor zover daarmee uitdrukkelijk schriftelijk is ingestemd.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel
of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze
Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Daarnaast zullen de nietig
verklaarde bepalingen vervangen worden door een naar redelijkheid vastgesteld alternatief.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze
Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg daarvan plaats te vinden ‘naar de geest’ van
deze bepalingen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden
geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze
bepalingen.
Artikel 2. Aanbod
1. Ieder aanbod en elke offerte van InPrintMatter, zowel mondeling als schriftelijk, is van kracht
gedurende de daarin genoemde termijn. Bevat het aanbod of de offerte geen
geldigheidstermijn, dan is het aanbod vrijblijvend.
2. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft InPrintMatter het recht dit
aanbod of deze offerte uiterlijk binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te
herroepen.
3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of
de aanbieding opgenomen aanbod dan is InPrintMatter daaraan niet gebonden. De
overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij
InPrintMatter anders aangeeft.
4. InPrintMatter kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de
Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een
onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht InPrintMatter niet tot het verrichten van een
gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
7. Een samengestelde prijsopgave verplicht InPrintMatter niet tot het verrichten van een
gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders
Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst
1. De overeenkomst met InPrintMatter komt pas tot stand na een schriftelijke
opdrachtbevestiging.
2. InPrintMatter is uitsluitend gebonden aan enige verbintenis indien deze overeenkomst is
aangegaan door een bevoegde functionaris van InPrintMatter, tenzij voorafgaand schriftelijk
door InPrintMatter te kennen is gegeven dat een medewerker gedelegeerd bevoegd is, dan
wel dat InPrintMatter zich anderszins gebonden acht.
3. InPrintMatter is pas gebonden aan:
a. een opdracht of werkzaamheden zonder daaraan voorafgaand aanbod of offerte;
b. mondelinge afspraken;
c. aanvullingen op of wijzigingen van deze algemene voorwaarden of overeenkomst;
na schriftelijke bevestiging hiervan aan Wederpartij of zodra InPrintMatter - zonder
tegenwerping van Wederpartij - met de uitvoering van de opdracht, werkzaamheden of
afspraken is begonnen.
Artikel 4. Contractduur
1. De overeenkomst tussen InPrintMatter en Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde
tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk een bepaalde tijd overeenkomen.
2. Indien één van de partijen de overeenkomst wenst op te zeggen dient dit schriftelijk te
gebeuren tegen het einde van de maand met inachtneming van een redelijke opzegtermijn
van minimaal 3 maanden.
Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
1. InPrintMatter zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de
eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment
bekende stand der wetenschap en techniek.
2. Met de uitvoering van de werkzaamheden zal niet eerder worden begonnen dan nadat door
Wederpartij aan InPrintMatter alle noodzakelijke gegevens, informatie, aanwijzingen,
instructies en materialen zijn verstrekt. Indien hierbij vertraging optreedt, zal de
overeengekomen termijn waarbinnen de oplevering moet worden verricht
dienovereenkomstig worden verlengd en eventuele voor InPrintMatter hieruit
voortvloeiende extra kosten te voldoen.
3
3. De oplevering geschiedt steeds onder voorbehoud van juiste en tijdige levering(en) door de
toeleveranciers, alsmede onder voorbehoud van tijdige aankomst en lossing van de
benodigde materialen overeenkomstig de door deze toeleveranciers en/of afladers
verstrekte gegevens. Voor eventuele niet tijdige levering van de benodigde materialen door
de toeleveranciers en/of afladers is InPrintMatter nimmer aansprakelijk.
4. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, informatie, aanwijzingen, instructies en
materialen waarvan InPrintMatter aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de
Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren
van de overeenkomst, tijdig aan InPrintMatter worden verstrekt. Indien de voor de
uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, informatie, aanwijzingen, instructies
en materialen niet tijdig aan InPrintMatter zijn verstrekt, heeft InPrintMatter het recht de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende
extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Wederpartij in rekening te brengen.
5. InPrintMatter is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat InPrintMatter is
uit gegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
6. Wederpartij vrijwaart InPrintMatter voor eventuele aanspraken van derden, die in verband
met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij
toerekenbaar is.
7. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft
InPrintMatter het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten
uitvoeren zonder (schriftelijke) toestemming van wederpartij
8. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden
een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de
uitvoeringstermijn dient Wederpartij de InPrintMatter schriftelijk in gebreke te stellen
waarbij een redelijke termijn wordt gegeven voor het voltooien van de werkzaamheden.
9. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan
InPrintMatter de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren
opschorten tot dat Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk
heeft goedgekeurd. Hierbij kan InPrintMatter ook factureren in fasen indien dit is
overeengekomen.
Artikel 6. Meerwerk
1. Indien InPrintMatter op verzoek of met voorafgaande toestemming van Wederpartij
werkzaamheden heeft verricht die buiten de inhoud van de overeengekomen
werkzaamheden vallen, zullen deze werkzaamheden door Wederpartij worden vergoed
volgens de gebruikelijke tarieven van InPrintMatter. Van meerwerk is eveneens sprake
indien de overeengekomen werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd worden.
2. InPrintMatter is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek tot meerwerk te voldoen en hij
kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden aan te vullen, zal
InPrintMatter tijdig in overleg treden met Wederpartij om de overeenkomst eventueel aan
te passen.
4
4. Indien de werkzaamheden worden gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van
de uitvoering van de overeenkomst en wederzijdse verantwoordelijkheden daardoor
worden beïnvloed. InPrintMatter zal dan Wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de
hoogte stellen. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar)
meerwerk voordoet, is voor Wederpartij nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van
de overeenkomst.
5. Indien de wijziging van of aanvulling van de werkzaamheden financiële en/of kwalitatieve
consequenties hebben, zal InPrintMatter Wederpartij hierover van tevoren inlichten.
6. InPrintMatter mag de overeengekomen vergoeding verhogen indien tijdens de uitvoering
van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte
hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de
overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan InPrintMatter, dat in redelijkheid niet van
InPrintMatter mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten
tegen het oorspronkelijk overeengekomen vergoeding.
7. InPrintMatter zal Wederpartij het voornemen tot verhoging van het vergoeding of tarief
schriftelijk kenbaar maken. InPrintMatter zal daarbij de omvang van en de datum waarop de
verhoging zal ingaan, vermelden.
Artikel 7. Opschorting en ontbinding
1. InPrintMatter is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of te ontbinden,
indien:
a. Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of in
surseance, staat van faillissement of curatele stelling verkeert.
b. na het sluiten van de overeenkomst ter kennis van InPrintMatter gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen
niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Wederpartij
slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts
toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
c. Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor
de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft
of onvoldoende is
1. Voorts is InPrintMatter bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien
zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde
instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
5
2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van InPrintMatter op
Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Wederpartij de nakoming van de verplichtingen
opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
Artikel 8. Vergoeding
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste vergoeding of tarief
overeenkomen.
2. Indien geen vaste vergoeding wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld
op grond van werkelijk bestede uren. De vergoeding wordt berekend volgens de
gebruikelijke uurtarieven van InPrintMatter, geldende voor de periode waarin de
werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is
overeengekomen.
3. De prijzen in het aanbod en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten,
waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien InPrintMatter met Wederpartij een vaste vergoeding of uurtarief overeenkomt, is
InPrintMatter niettemin gerechtigd om eens per jaar tot verhoging van deze vergoeding of
uurtarief over te gaan.
5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten
en het vergoeding periodiek in rekening worden gebracht.
6. InPrintMatter is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien tussen het moment van
aanbieding en uitvoering van de overeenkomst, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld
lonen aanzienlijk zijn gestegen.
7. Bij het verrichten van een eventuele spoedopdracht of werkzaamheden buiten de normale
werktijden is InPrintMatter gerechtigd een extra toeslag te vragen bovenop het gebruikelijke
uurtarief.
Artikel 9. Betaling en incassokosten
1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, zal betaling van de overeengekomen
vergoeding, inclusief BTW en bijkomende kosten, plaatsvinden binnen 30 dagen na
factuurdatum. Betaling vindt plaats in de valuta zoals vastgesteld in de overeenkomst.
2. InPrintMatter is altijd gerechtigd om een voorschot te verlangen.
3. De betaaltermijn is een InPrintMatter. Indien een factuur na het verstrijken van de
betaaltermijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen
plaatsvinden, is Wederpartij aan InPrintMatter direct - zonder dat daarvoor enige
aanmaning of ingebrekestelling veeist is - een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van
2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom, vanaf de datum waarop
6
betaling had moeten plaatsvinden tot aan de datum van de daadwerkelijke betaling.
Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
4. Wederpartij is dan tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De
buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom, met een
minimum van € 150,-.
5. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering
van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Wederpartij zijn de
vorderingen van InPrintMatter op Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
7. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan InPrintMatter
verschuldigde.
Artikel 10. Aansprakelijkheid
1. Indien InPrintMatter aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot
hetgeen in dit artikel is geregeld.
2. InPrintMatter is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat
InPrintMatter is uitgegaan van door of namens Wederpartij verstrekte gegevens, informatie,
aanwijzingen, instructies en/of materialen.
3. InPrintMatter is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor iedere
vorm van gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de
oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade
in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige
prestatie van InPrintMatter aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze
aan InPrintMatter toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming
of beperking van schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid
tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden. Gebruiker is
nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
5. Indien InPrintMatter aansprakelijkheid is voor door Wederpartij geleden schade, is de
schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van
InPrintMatter te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het bedrag van de declaratie,
althans dat gedeelte van de opdracht, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien
de verzekeraar niet uitkeert of de schade niet onder de dekking valt, is de
schadevergoedingsplicht van InPrintMatter beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de
verrichte werkzaamheden. Bij duurovereenkomsten met een looptijd langer dan 3 maanden
is de schadevergoedingsplicht van InPrintMatter altijd beperkt tot maximaal het
factuurbedrag van de verrichte werkzaamheden.
6. Wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of
beperking van de schade. indien wederpartij nalatig is geweest in de beperking van de
schade, is InprintMatter nimmer aansprakelijk
7. InPrintMatter is nimmer schadeplichtig tegenover derden.
7
8. InPrintMatter is niet aansprakelijk indien de schade is ontstaan:
a. door ondeskundig gebruik, oneigenlijk gebruik of gebruik van het product in strijd met
de bestemming daarvan;
b. door gebruik van het product in strijd met door of namens InPrintMatter of de fabrikant
en/of importeur, verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.;
c. door ondeskundige bewaring (opslag) of onjuist/gebrekkig onderhoud van de Producten;
doordat door of namens de Wederpartij reparaties of overige werkzaamheden of
bewerkingen aan het product zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande
toestemming van InPrintMatter.
9. Wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle
hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart InPrintMatter uitdrukkelijk voor alle aanspraken
van derden tot vergoeding van deze schade.
10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de
schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van InPrintMatter of het
leidinggevend personeel.
Artikel 12. Overmacht
1. Ingeval nakoming van de overeenkomst niet mogelijk is en dit is te wijten aan een niettoerekenbare tekortkoming aan de zijde van InPrintMatter en/of aan de zijde van de voor
uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het
geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van InPrintMatter, dan is
InPrintMatter gerechtigd de nakoming voor een door hem te bepalen termijn op te schorten
zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming, naast
hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, zullen onder meer
worden verstaan: het uitvallen van netwerken voor telecommunicatie en/of elektriciteit,
oorlog, oproer, handelsembargo, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten,
overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d.
omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst
bestaande valutaverhoudingen, weersomstandigheden, bedrijfsstoringen door brand,
ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet
of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij InPrintMatter, diens toeleveranciers of derden die
door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
Artikel 13. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in
het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie
geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit
de aard van de informatie.In de zin van informatie waarop staat vermeld “vertrouwelijk”,
“confidential”, “geheim”
8
Artikel 14. Intellectuele eigendom
1. InPrintMatter is en blijft rechthebbende op alle intellectuele en industriële
eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot
de door InPrintMatter in het kader van de overeenkomst geleverde diensten en al verrichte
werkzaamheden, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De uitoefening van
deze rechten is uitsluitend aan InPrintMatter voorbehouden, zowel tijdens als na afloop van
de overeenkomst.
2. Alle door InPrintMatter verstrekte stukken, zoals adviezen, rapporten, ontwerpen, schetsen,
notities, handleidingen, software, (elektronische) bestanden, enzovoort, zijn uitsluitend
bestemd om te worden gebruikt door Wederpartij binnen de context van de overeenkomst
en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van InPrintMatter worden
verveelvoudigd, openbaar gemaakt, ter kennis van derden gebracht, nagemaakt of
gewijzigd.
3. Wederpartij staat er voor in dat de door hem verstrekte documenten en bestanden geen
inbreuk maken op het auteursrecht of enig andere intellectueel eigendomsrecht van derden.
Eventuele schade door dergelijke inbreuken komt voor rekening van Wederpartij en
Wederpartij vrijwaart InPrintMatter voor aanspraken van deze derden.
4. InPrintMatter behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen
kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke
informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle overeenkomsten gesloten tussen Wederpartij en InPrintMatter is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar InPrintMatter is
gevestigd, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Wederpartij is eveneens bevoegd om het
geschil voor de leggen aan de bevoegde rechter in zijn vestigingsplaats. Partijen zullen eerst
een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een
geschil in onderling overleg te beslechten.